Parkos och Publisher kallas gemensamt för: parter".

Considering that: Har kommit överens om följande:

Article 1. Avtalets art

 1. Uppdragsgivaren innehas och har rätt av Parkos att erbjuda Parkos parkeringsprodukter/tjänster till resenärer för egen räkning och risk under den tid detta avtal gäller. 

 2. Utgivaren måste hänvisa så många resenärer som möjligt till Parkos för att kunna erbjuda resenärerna en produkt eller tjänst från Parkos. För varje anvisad resenär som ingår ett avtal med Parkos och uppfyller detta avtal (nedan kallad "anvisad resenär") är Parkos skyldig utgivaren ersättning. 

 3. Resenärer kan ingå ett avtal med Parkos via Publisher. I så fall ingår resenärerna ett avtal med Parkos och inte med Publisher. Parkos ska hålla utgivaren skadeslös för alla krav från resenärer i samband med efterlevnaden av detta avtal. 

 4. Då parterna ingår detta avtal utgör de inte ett partnerskap, ett allmänt bolag, ett offentligt bolag, ett joint venture eller ett jämförbart partnerskap. 

 5. Utgivaren ger uttryckligen inga löften eller garantier om antal passagerare, slutna avtal och liknande. Sådana siffror i utgivarens annonser ska betraktas som icke bindande uppgifter. 

 6. I början måste utgivaren fullständigt och sanningsenligt fylla i den information som Parkos begär, t.ex. namn, adress och momsnummer. 

 7. Parkos agerar som parkeringspartner till utgivaren. 

 8. Publisher är inte behörig att utföra handlingar som representant för Parkos.

Article 2. Förlagets marknadsföring

 1. Utgivaren måste göra marknadsföring för Parkos i avtalets syfte, vilket kan ske inom ramen för denna artikel. 

 2. I samband med marknadsföringen får Utgivaren endast använda egenproducerat material, såsom texter och bilder, och inte använda material från Parkos. 

 3. Förbudet som avses i föregående stycke gäller inte material som tillhandahålls av Parkos som marknadsföring som Parkos handelsnamn, varumärke och logotyp. Dessa material får endast användas i oförändrad form. Parkos har rätt att ställa villkor för hur Utgivaren använder ovannämnda material.

 4. Parkos friskriver Utgivaren från upphovsrättsliga anspråk från tredje part med avseende på det reklammaterial som tillhandahålls av Parkos. 

 5. Uppgivaren får inte: 
  För att genomföra en kampanj genom oönskad elektronisk kommunikation via e-post, SMS eller liknande medium ("spam");
  Att ringa upp reklambudskap på automatiserad väg och/eller
  Displacera reklambudskap på ett sätt som är skadligt eller rimligt för Parkos rykte.

 6. Uppgivaren kommer inte att göra några uttalanden om Parkos som är felaktiga eller strider mot relevant lagstiftning, till exempel lagstiftning om jämförande reklam, otillbörliga affärsmetoder eller konsumenträttigheter.

 7. Om Parkos har en rimlig misstanke om att Utgivaren agerar i strid med bestämmelserna i denna artikel, kommer han att informera Utgivaren om detta. Utgivaren och Parkos kommer sedan att samråda med varandra för att avgöra hur Utgivarens åtgärder behöver justeras.

Article 3. Ersättning för avtalet

 1. Parkos kommer att betala Publisher en provision på 8 %, per såld parkeringsprodukt. Provisionen beräknas på det totala beloppet för parkeringsprodukten, exklusive moms. Det totala beloppet är exklusive tilläggsprodukter och exklusive kostnader för hantering av betalningar. 

 2. Utgivaren har rätt till provision om parkeringsprodukterna och/eller tjänsterna har köpts via länken på Utgivarens webbplats eller via ett utskick som Utgivaren skickat. 

 3. Betalning till utgivaren sker endast om Parkos har godkänt passagerarens begäran och passageraren har uppfyllt avtalet. Godkännandet av ansökan sker efter Parkos gottfinnande och kommer att ske på grundval av fördefinierade kriterier som utarbetats av Parkos. 

 4. Om Resenären avbeställer tjänsten och/eller produkten kan Utgivaren inte göra anspråk på relevant provision. 

 5. Parkos kan vägra att ta ut en avgift för bevis på bedrägeri. 

 6. Parkos har rätt att höja sina avgifter årligen om det finns en objektiv ekonomisk anledning att ändra priset. Ett objektivt ekonomiskt skäl inkluderar, men är inte begränsat till, prisändring baserad på: förändringar i skatter och andra statliga avgifter, prishöjningar hos Parkos leverantörer, ökade energikostnader och inflation.

Article 4. Fakturering och betalning

 1. Den totala provisionen som utgivaren tjänar in kommer att betalas ut månadsvis av Parkos på fakturabasis. 

 2. Parkos har rätt att fakturera elektroniskt. 

 3. Betalningstiden för fakturan är 14 dagar efter fakturadatum. 

 4. Månadsfakturan innehåller det totala beloppet (inklusive tilläggsprodukter och kostnader för hantering av betalningar) för bokningar med ett ankomstdatum som ligger inom det första och sista datumet i föregående månad minus provisionen (inklusive moms). 

 5. Betalningar till utgivaren kommer att göras direkt till utgivarens bankkonto. Utgivaren måste ange genom ett e-postmeddelande till Parkos hur han vill bli betalad och lämna uppgifter om sitt bankkonto, inklusive bankens namn och filial samt Utgivarens kontonummer. 

 6. Om betalningen måste göras på utgivarens (bank)konton i utlandet kommer eventuella bankavgifter för betalningar utomlands att dras av från provisionen. 

 7. Parkos har alltid rätt att kvitta det man är skyldig Utgivaren mot varje belopp som Parkos kan kräva av Utgivaren av någon anledning. 

 8. Utgivaren är ansvarig för betalning av eventuella skatter och sociala avgifter som ska betalas på alla betalningar som Parkos gör till honom.

Article 5. Rapportering

 1. För att fastställa antalet sålda produkter och tjänster enligt artikel 3.2 kommer Parkos att inrätta och hantera ett spårningssystem Google Analytics via sitt eget system för att övervaka resenärernas besök och för att fastställa om en avgift ska betalas till utgivaren.

 2. Resultaten som redovisas i föregående stycke är bindande, såvida inte utgivaren kan tillhandahålla övertygande bevis för motsatsen.

Article 6. Ansvar

 1. Parterna är endast ansvariga gentemot varandra för direkta skador till följd av en tillräknelig brist i uppfyllandet av avtalet. 

 2. Det finns aldrig något ansvar för indirekta skador (såsom följdskador, förlust av omsättning och vinst, förlust av data och immateriella skador). 

 3. Det maximala skadebeloppet för vilket en av parterna är ansvarig är den totala ersättning som har förfallit till betalning under de tre månader som föregår tidpunkten för den skadliga händelsen.

Article 7. Varaktighet och uppsägning

 1. Detta avtal ingås på obestämd tid.

 2. Varje part har rätt att skriftligen säga upp detta avtal med iakttagande av en uppsägningstid på en månad och till månadens slut. 

 3. Förlaget har rätt att avbryta sina skyldigheter gentemot Parkos om det misstänker att Parkos agerar i strid med detta avtal, på något sätt, utan att förlaget är skyldigt att betala någon ersättning. Ingen ersättning ska betalas om grunden uppstod under den period då avstängningen pågick. Avstängningen upphör först när Parkos har undanröjt grunden för detta på ett för utgivaren tillfredsställande sätt. 

 4. Efter avtalets upphörande ska Parkos betala utestående kredit i enlighet med artikel 4. Om Parkos säger upp avtalet på grund av bedrägeri begånget av Utgivaren är Parkos inte skyldig att betala denna kredit till Utgivaren. 

 5. I samband med uppsägningen av detta avtal kommer utgivaren att upphöra med all användning av Parkos namn i sin reklamverksamhet, antingen ensamt eller tillsammans med andra varumärken. 

 6. När avtalet sägs upp ska parterna återlämna eller förstöra de konfidentiella dokument, uppgifter etc. som de fått från den andra parten på dennes begäran och, i det senare fallet, skriftligen bekräfta uppsägningen. Detta gäller inte i den mån och under den tid som sådana handlingar, uppgifter etc. för inlämnade offerter eller för utförande av redan givna beställningar fortfarande anses absolut nödvändiga.

 7. Vid allvarliga skäl kan avtalet även sägas upp av Parkos med omedelbar verkan genom ett rekommenderat brev. Som ett tungt vägande skäl anses följande:

  • Om utgivaren, trots en skriftlig påminnelse, underlåter att uppfylla en eller flera väsentliga förpliktelser gentemot Parkos enligt avtalet;

  • Om utgivarens eller den person som utövar kontroll över utgivaren får en allvarlig skada eller om det uppstår rimliga tvivel om deras kreditvärdighet och betalningsförmåga, t.ex. för att det i förhållande till dem båda eller en av dem begärs uppskov med betalningen, att det ansöks om konkurs eller att kapitalet utmäts på grund av att betalningar uteblir;

  • Om det uppstår svårigheter inom ledningen eller någon annanstans inom Publisher, som inte löses inom rimlig tid och som befaras äventyra ett korrekt genomförande av avtalet;

  • Om kontrollen över Publisher kommer direkt eller indirekt till (juridiska) personer, med vilka Parkos står i ett konkurrensförhållande. 

 8. Att detta avtal sägs upp, eller att det helt eller delvis upplöses, befriar inte parterna från de förpliktelser som fortfarande kvarstår, t.ex. i fråga om konfidentialitet, tillämplig lag och behörig domstol.

Artikel 8. Upphävande och upplösning

 1. Parkos har rätt att avbryta fullgörandet av alla sina förpliktelser, inklusive utförandet av arbetet och utfärdandet av dokument eller andra föremål till Förlaget eller tredje part, eller att upplösa detta avtal om: 

 2. Utgivaren uppfyller inte eller inte helt och hållet de skyldigheter som följer av uppdraget,

 3. Efter uppdragets slutförande får Parkos kännedom om omständigheter som ger goda skäl att befara att Utgivaren inte kommer att uppfylla sina skyldigheter. Om det finns goda skäl att befara att Utgivaren endast delvis eller felaktigt kommer att uppfylla sina skyldigheter, är uppskjutandet endast tillåtet i den mån bristen motiverar det;

 4. Uppdragsgivaren uppmanas att vid uppdragets slutförande ställa säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser från uppdraget och denna säkerhet ställs inte eller är otillräcklig.

 5. Parkos har också rätt att säga upp avtalet (eller låta det sägas upp) om det uppstår omständigheter som är av sådan art att uppdragets fullgörande är omöjligt eller inte kan krävas enligt normer för rimlighet och rättvisa eller om det uppstår andra omständigheter av sådan art att ett oförändrat upprätthållande av uppdraget inte rimligen kan förväntas. 

 6. Om uppdraget upplöses förfaller Parkos fordringar på Förlaget omedelbart. Om Parkos avbryter fullgörandet av skyldigheterna behåller han sina rättigheter enligt lag och beställning. 

 7. Parkos är inte ansvarig för eventuella skador till följd av ett sådant uppskjutande, oavsett karaktär, för Utgivaren eller tredje part. Parkos förbehåller sig alltid rätten att kräva ersättning.

Article 9. Immateriella rättigheter

 1. Upphovsrätten, handelsnamnet, logotypen och alla andra immateriella rättigheter samt liknande rättigheter för att skydda information som rör webbplatserna, programvaran, databaserna och dokumentationen ska uteslutande tillfalla Parkos eller dess licensgivare. 

 2. Uppgivaren har inte rätt att ändra, ta bort eller göra oigenkännlig någon beteckning på immateriella rättigheter som tillhör Parkos. 

 3. Parkos har rätt att vidta och upprätthålla tekniska åtgärder för att skydda de immateriella rättigheterna till programvaran till de priser som då gäller.

Article 10. Ändring och tillägg

 1. Alterna allmänna villkor från Parkos eller Förlaget ingår inte i avtalet. 

 2. Om någon bestämmelse i avtalet eller dessa villkor skulle stå i konflikt med tillämplig lag, kommer denna bestämmelse att ändras så att den överensstämmer med tillämplig lag med vederbörlig hänsyn till den relevanta bestämmelsens omfattning. 

 3. Detta avtal kan endast ändras genom ett kompletterande skriftligt avtal som undertecknas av parterna.

Article 11. Övriga bestämmelser

 1. Parterna kommer inte att lämna information och/eller göra tillkännagivanden till tredje part om avtalets innehåll eller dessa villkor, samarbetet mellan parterna eller resultaten av avtalet utan föregående samtycke. 

 2. Parkos och Publisher har inte rätt att överföra detta avtal och alla rättigheter och skyldigheter som följer av det till en tredje part, om inte skriftligt tillstånd från Parkos eller Publisher uttryckligen föreskrivs. 

 3. Den version av all kommunikation mellan parterna som tas emot eller lagras av Utgivaren anses vara den autentiska versionen, såvida inte Parkos kan visa att denna version inte är autentisk.

Article 12. Tvister och tillämplig lag

 1. Detta avtal regleras uteslutande av nederländsk lag. 

 2. Tvister mellan parterna som inte kan lösas i godo kommer att hänskjutas till behörig nederländsk domstol i distriktet Nord-Nederländerna, ort Groningen. 

 3. Viennervalskonventionen är uttryckligen inte tillämplig på detta avtal. 

 4. Detta avtal har upprättats på nederländska och andra språk. Om det skulle uppstå oenighet om avtalets innehåll eller räckvidd är den nederländska texten avgörande.