Regler & villkor Parkos

Som inlämnats till handelskammaren under nummer 02.095.013.

Artikel 1. Definitioner

 1. I dessa allmänna villkor, nedan kallade "Villkor" avses:
  1. Parkos: det privata företaget "Parkos B.V.", agerande även under namnet "Parkos", baserat i Groningen.
  2. Kund: varje fysisk eller juridisk person vilken ingår ett avtal med eller begär in en offert från Parkos
  3. Parter: Parkos och kunden tillsammans.
  4. Parkeringsperiod: den period under vilken kundens fordon är parkerat hos den som erbjuder parkeringen. Detta är tiden mellan datumet för ikraftträdandet (inklusive detta datum) och slutdatumet (inklusive detta datum) för parkeringen.
  5. Avtal: Avtalet mellan Parkos och Kunden ingås inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av varor, digitalt innehåll och/eller tjänster, för vilka fram till och med ingående av avtalet uteslutande eller endast delvis en eller flera medel för distanskommunikation används.
  6. Hemsida: parkos.nl.
  7. Parkeringseverantör: den part som erbjuder parkeringstjänster och parkeringsservice på hemsidan och var kunden införskaffar parkeringstjänster och parkeringsservice.
 2. Avvikelser från och tillägg till Villkoren kan bara skriftligen kommas överens om.
 3. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är ogiltiga eller ogiltigförklaras av domstol, förblir övriga bestämmelser förblir fullt tillämpliga. Parterna kommer då samråda för att enas om nya bestämmelser för att ersätta ogiltigförklarade eller ogiltiga bestämmelser. Härvid skall parterna i största möjliga utsträckning ta hänsyn till syftet och observera de ursprungliga bestämmelsernas mening.

Artikel 2. identitet företagare. 

Parkos B.V.
Registrerings- och postadress: Boumaboulevard 77
9723 ZS Groningen, Nederländerna
Telefon:  +31(0)20-2612664
Nummer hos handelsregistret: 02095013
Org.nr: NL816971031B01
Kontonummer: NL09RABO0352767650

Artikel 3. Offert

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller tillkommer under särskilda villkor, kommer detta att uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Parkos erbjudande innehåller följande information: tjänsternas viktigaste egenskaperna, i den mån detta är lämpligt med hänsyn till använda bärare och tjänster. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att kunden ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om Parkos använder bilder ger dessa en verklighetstrogen bild av erbjudna produkter. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för Parkos.
 3. Om inte annat uttryckligen anges, gäller de priser som Parkos angivit:
  1. Inklusive moms och andra skatter;
 4. Parkos nämner uttryckligen följande aspekter:
  1. Betalningssättet,
  2. Leveranssättet;
  3. Leveransdatum;
  4. Policy för hantering av klagomål,
  5. De kostnader som avses i artikel 3, punkt 3;
  6. Huruvida ångerrätt är tillämplig eller ej;
  7. Den rättsliga garantin rörande överensstämmelse av varor;
  8. Förekomsten av relevanta uppförandekoder;
  9. Förekomsten och villkoren för panter eller andra ekonomiska garantier.
 5. Kostnaderna för användning av ett visst betalmedel uppgår högst till Parkos kostnader för användning av betalmedlet.
 6. Varje erbjudande innehåller information, vilken klargör för kunden vilka rättigheterna och skyldigheterna är i samband med accept av erbjudandet.
 7. Tredje parts webbplats, till vilken det eventuellt refereras på webbplatsen, undersöks eller analyseras inte av Parkos. Parkos är inte ansvarig för informationen och/eller innehållet på eventuella Internet-platser till vilka det refereras.

Artikel 4. Avtal

 1. Avtalet ingås, förbehållet bestämmelserna i punkt 4, när kunden har accepterat erbjudandet och de villkor som ställs.
 2. När kunden har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, bekräftar Parkos omedelbart om accept av erbjudandet via elektronisk väg. Fram tills att mottagandet av kundens accept inte har bekräftats, kan kunden säga upp avtalet.
 3. Parkos vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk överföring av data och säkerställer en säker webbmiljö. Detsamma gäller för den elektroniska betalningen.
 4. Parkos kan inom lagens råmärken, informera sig om huruvida kunden kan fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt om alla fakta och relevanta faktorer för att ingå avtalet. Om Parkos efter att ha infunnit information har goda anledningar att inte ingå avtal met kunden, har han rätt att vägra en beställning eller ett avtal eller att ställa särskilda villkor.
 5. Parkos kommer, skriftligen eller på sådant sätt att kunden kan spara den på ett hållbart sätt på en hållbar databärare, att förse produkten med följande information:
  1. Parkos besöksadress, till vilken kunden kan vända sig med klagomål;
  2. Villkoren under vilka och sättet på vilket kunden kan hävda sin ångerrätt samt tydlig information om huruvida ångerrätten är ogiltig;
  3. Information om befintlig service efter köp och garantier;
  4. Informationen som anges i artikel 3 punkt 4 i dessa villkor, för såvida inte Parkos inte redan gett denna information till kunden redan innan avtalets början;
 6. Parkos har rätt att vägra avtalet utan att ange några skäl.
 7. Parkos är bara en mellanhand som skapar kontakten mellan kunder och parkeringsplatsleverantörer och därför ingås avtalet mellan leverantören av parkeringsplatsen och kunden.
 8. Genom att göra en bokning på parkos.se samtycker du till att ta emot e-postmeddelanden från Parkos, inklusive men inte begränsat till bokningsbekräftelser, påminnelser och relevanta uppdateringar om din bokning. Denna kommunikation är nödvändig för att ge dig en smidig parkeringsupplevelse. Du kan vara säker på att din e-postinformation kommer att hanteras med största konfidentialitet och inte kommer att delas med tredje part. Du kan när som helst välja bort icke nödvändig kommunikation genom att justera dina kontoinställningar eller använda länken för avregistrering som finns i våra e-postmeddelanden.

Artikel 5. Ångerrätt

 1. Vid avslutande av tjänsten och därmed upphörandet av avtalet, har kunden ingen ångerrätt.

  2. Uteslutandet av ångerrätten hos kunder som beskrivits i föregående artikel, är legitim för Parkos då Parkos tjänster tillhör en undantagsregel: en tjänst som främst avser transport och/eller logi på ett bestämt datum och som sker under en bestämd tid.

Artikel 6. Leverans

 1. Kunden får efter det att avtalet ingåtts, en kupong med vilken han kan använda sig av  de parkeringstjänster vilka bokats av kunden.
 2. Kupongen kommer att skickas till den e-postadress som kunden angett.

Artikel 7. Betalning och avbokning

 1. Betalning av det överenskomna priset kommer att ske vid kontraktets ingående eller vid ankomst till den som tillhandahåller parkeringstjänsten.
 2. Nar avtalet ingås tar Parkos inte ut reserverings-, boknings- eller administrationskostnader.
 3. Kunden har, om inte annat uttryckligen anges, rätt att häva avtalet utan kostnad förutsatt att detta sker åtminstone 24 timmar innan parkeringstjänsterna utnyttjas.
 4. Om avtalet annulleras inom 24 timmar före parkeringstjänsterna utnyttjas har Parkos rätt att debitera kunden hela det avtalade beloppet.
 5. Om kunden inte har annullerat avtalet, men inte utnyttjar parkeringstjänsterna, har Parkos rätt att debitera kunden hela det avtalade beloppet.

Artikel 8. Ansvar

 1. Parkos ansvar, i den mån det omfattas av Parkos ansvarsförsäkring, är begränsat till det belopp vilket betalas ut i samband med Parkos yrkes- eller företagsansvarsförsäkring i det aktuella fallet, plus självrisk. Om försäkringsbolaget inte betalar ut eller om skadan inte täcks av försäkrings, är Parkos ansvar begränsat till maximalt det aktuella fakturabeloppet.
 2. Parkos ansvarar ej för skador av något slag som orsakas av att Parkos tillhandahållits felaktig och/eller ofullständig information från eller på uppdrag av kunden.
 3. Parkos ansvarar inte för brister i genomförandet av avtalet av avtalet på grund av tredje part, även om denna är rekommenderad av Parkos.
 4. Parkos är aldrig ansvarig för indirekta skador, inklusive förseningar i kunds ordinarie verksamhet, förlorade vinster, förlorade besparingar och följdskada, på något sätt relaterade till eller orsakade av leverans av varor genom Parkos.
 5. Parkos förbehåller sig rätten att, i den mån det är möjligt, att åtgärda skador som åsamkats kunden.
 6. Kunden fråntar Parkos samt ersätter Parkos för alla anspråk från tredje part vilka direkt eller indirekt, rör utförandet av avtalet och samt alla eventuella finansiella konsekvenser.
 7. Kunden ansvarar för att vara i tid hos parkeringsleverantören. Parkos ansvarar inte för att kunden ska hitta till platsen för parkeringstjänsten.
 8. De ansvarsbegränsningar som ingår i dessa villkor gäller inte om skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från Parkos.
 9. Parkos ansvarar inte och är heller inte förpliktade att betala för några eventuella skador som en kund råkar ut för som orsakats av en parkeringsplatsleverantör, samt inte bara begränsat till de kostnader som eventuellt uppstår i samband med att en parkeringsplats inte erbjuds så som kunden fått information om i det fall denna information inte korrekt delgivits Parkos och/eller kunden av parkeringsplatsleverantören. Vi påpekar detta då det genom begränsningarna av ansvaret, samt det som redan beskrivs i det allmänna avtalet, inte ska uppstå några diskussioner i det fall den ovannämnda situationen inträffar. 

Artikel 9. Parkeringsleverantör 

 1. Parkos uppfyller sin roll som mellanhand och skickar reservationer till parkeringsleverantörerna.

 2. Reservationen är en transaktion mellan parkeringsleverantören och kunden.

 3. Parkos ansvarar inte för eventuella skador på kundens bil som uppstått under tiden som bilen förvaltas hos parkeringsplatsleverantören.

 4. Parkeringsleverantören förbehåller sig rätten att vägra en bokning.      

Artikel 10. Force majeure

 1. Force majeure för Parkos sida begränsar (vidare) skyldigheter enligt avtalet så länge force majeure pågår.
 2. Under force majeure förstås: varje omständighet vilken leder till ett tillfälligt eller permanent hinder mot att fullfölja avtalet och vilken inte enligt lag eller normer för rim och reson kan anses vara för Parkos räkning, likväl, förutsatt att detta inte redan inbegripits: störning eller avbrott i internetförbindelser, telekommunikationer, synflod, nätverksattacker, DoS eller DDoS-attacker, strömavbrott, inrikes oroligheter, mobilisering, krig, trafikstockningar, strejker, lockout, avbrott i verksamheten, leveransförseningar, brand, översvämning , import- och exportrestriktioner och, i händelse av att Parkos är oförmögen att leverera på grund av sina underleverantörer, oavsett bakomliggande skäl, eller har givit felaktig information på sin webbsida varigenom Parkos inte skäligen kan förväntas fullgöra avtalet.
 3. Om Parkos utsätts för force majeure, meddelar han kunden detta förutsatt att det inte kan rimligtvis under omständigheterna kan förväntas av honom.
 4. Om Parkos vid inledningen av force majeure redan delvis har fullgjort sina skyldigheter, har Parkos rätt att separat fakturera den redan levererade delen.

Artikel 11. Klagomål

 1. Klagomål om det tillhandahållna skall kunden skriftligen meddela Parkos inom två månader från avtalets slut.
 2. Klagomål kring fakturor skall Kunden skriftligen meddela Parkos inom en månad efter fakturadatum.
 3. För klagomål rörande parkeringsleverantörer bör kund kontakta beträffande parkeringsleverantör.
 4. Ett klagomål fråntar inte kunden sitt betalningsansvar.
 5. Klagomålet bör innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av problemet.
 6. Om ett klagomål är berättigat kommer Parkos att uppfylla sin del av avtalet, om inte detta bevisligen redan blivit lönlöst för kunden. Det sistnämnda bör kunden i god skriftligen informera Parkos om.

Artikel 12. Hävande

 1. I följande fall äger Parkos rätt att tillfälligt stoppa eller häva avtalet, utan att det påverkar Parkos rätt att kräva ersättning:
  1. Om Parkos efter avtalets ingång får kännedom om omständigheter vilka ger grund att befara att kunden inte kommer att (kunna) fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet;
  2. Om Parkos vid slutande av avtal bett kunden att inkomma med bevis för att denne kommer att fullfölja avtalet och detta bevis uteblir eller är otillräckligt.
 2. Vid avstängning eller hävande av avtal är Parkos fordringar på kunden direkt infordringsbara.

Artikel 13. Slutbestämmelse

 1. Dessa Villkor förblir giltiga även om Parkos ändrar namn, bolagsform eller ägande.
 2. Vid varje rättsförhållande mellan parterna regleras uteslutande av nederländsk lag.
 3. CISG's tillämplighet är uttryckligen utesluten.
 4. Dessa allmänna villkor har upprättats såväl på holländska som på andra språk. Vid skillnader i innehåll eller omfattning av avtalet har den nederländska texten företräde.
 5. Alla tvister mellan parterna, som kan uppkomma till följd av eller i samband med genomförandet av ett avtal mellan parterna, väljer Parkos att lämna till den behöriga domstolen i distriktet Noord Nederland, plats Groningen.
 6. Dessa villkor träder i kraft den 1 april 2016.